1. Rekonstruktion
  2. Bankuppgifter
  3. Skicka in
page logo
Typ
E-post
Detaljer ursprunglig resa (Details original booking)
Resenärer (Travelers)
Obs: Lägg till alla resenärer i bokningen (Enter all passagers in booking)
Vilande biljetten gäller en motsvarande resa inom BRAs linjenät inom ett år eller längst tom 31 oktober 2021. Med motsvarande resa innebär en enkelresa, en tur- och returresa eller resa med ett stopp(transfer) beroende på vad ursprungsbiljetten innehöll. Biljetten kan bokas i mån av plats och går att överlåta på annan person utan extra kostnad. Om bokningen eller överlåtelsen sker via vårt kundcenter kan administrativ avgift tillkomma. För eventuella skillnader i resans innehåll (t.ex. biljettyp, loungeaccess, fast track, extra bagage) kompenseras ej. Tillgodobiljetten kan vid ett senare tillfälle växlas in mot en återbetalning enligt ackordet på 25% av biljettens totala värde.

The ticket on hold applies to a corresponding trip on any of BRA's routes within a year or at most up to 31 October 2021. By corresponding trip means a single trip, a round trip and return trip or a stop (transfer) depending on what the original ticket contained. The ticket can be booked when available seats and can be transferred to another person at no extra cost. If the booking or transfer is made through our customer center, administrative fees may apply. Any differences in the content of the trip (eg ticket type, lounge access, fast track, extra luggage) are not compensated. The ticket on hold can be exchanged at a later date for a refund according to the composition of 25% of the total value of the ticket
Återbetalning kommer att ske i enlighet med det ackord som beslutas inom ramen för den formella rekonstruktion som BRA Sverige AB går igenom. Det innebär att endast 25% av resans värde kommer att återbetalas. När denna återbetalning godkänns nedan så upphör alla övriga kommande krav på BRA som är kopplade till denna biljett/dessa biljetter.

Refund will be made in accordance with the composition decided within the framework of the formal reconstruction that BRA Sverige AB is going through. This means that only 25% of the value of the trip will be refunded. When this refund is approved below, all other future requirements for BRA associated with this ticket (s) will cease

(OBS ange INTE kreditkortnummer i detta formulär)